Autoriai

AutoriaiLeidykla gali pasidiaugti per savo veiklos laikotarp? uauginusi brand? derli?, kurio svariausi vaisiai Antano Rimvydo ?aplinsko Vilniaus gatvi? istorijos knygos. A. R. ?aplinskas gerai inomas vilnie?iams ir besidomintiems Vilniaus istorija, danai dalyvauja televizijos ir radijo laidose apie Vilni?, publikavo nemaai straipsni? ir knyg? apie miesto praeit?. Charibd?s leidykloje ileido 4 Vilniaus gatvi? istorijos serijos knygas. 1998 metais i?jo pirmoji knyga v. Jono, Dominikon?, Trak? gatv?s, pelniusi t? met? Lietuvos graiausios knygos diplom?, 2001 metais Valdov? kelias, R?dnink? gatv?, 2002 metais Valdov? kelias, Didioji gatv? ir 2005 metais Valdov? kelias, Pilies gatv?. Dar viena A. R. ?aplinsko knyga, dvikalbis miesto gatvi? pavadinim? inynas su seni?nij? em?lapiais Vilniaus gatv?s. Istorija. Vardynas. em?lapiai i?jo 2000 metais. Nuolat darbuodamasis archyvuose autorius rado daug naujos archyvin?s ir ikonografin?s mediagos, tod?l 2008 metais buvo publikuotas pataisytas ir papildytas pirmosios knygos leidimas.

Savo pirm?j? detektyv? apie privat? sekl? i Kauno Ald? Gailiu? lietuvikoji Agatha Christie Birut? Mackonyt? para? daugiau kaip prie dvideimt met?. Jau tada skaitytojai sutiko j? palankiai ne tik kaip atkakl? vienii?, padedant? mon?ms ispr?sti problemas, kuri? neiimdavo uniformuoti tyr?jai, bet ir kaip visikai nauj? literat?rin? heroj?, dr?stant? dirstel?ti toliau ir giliau negu tada buvo galima.

1998 metais Birut? Mackonyt? Charibd?s leidykloje ileido savo detektyv? Loimas septyniais laikrodiais su naujais detektyvo Aldo Gailiuio nuotykiais ir skaitytojai v?l pasitiko j? labai palankiai autor? peln? 1998 m. Vidaus reikal? ministerijos ir k?ribini? s?jung? konkurso laurus. Knyga pakartota 1999 metais ir atne? autorei Gintarin?s kilpos apdovanojim?. 2005 metais Birut? Mackonyt? ileido detektyvin? roman? Udengta korta. Tai bene brandiausias autor?s detektyvas, maai kuo nusileidiantis geriausiems usienio autori? k?riniams.

Detektyvas pramoginis anras, bet kartu tai ir jo veik?j? istorijos, sako B. Mackonyt?. Man patinka jas pasakoti su atlaidia ypsena.

Kiti m?s? autoriai rao labia ?vairiomis temomis. Charibd?je du savo romanus Ornament? ir Gaidi? milinkap? ileido dabar postmodernistu tituluojamas Herkus Kun?ius. Debiutines knygas ileido tokie autoriai kaip N?rius Pe?i?ra, Vil? V?l. Du romanus m?s? leidykloje ispausdino Teodoras ?etrauskas, kurio pirmasis romanas Tarsi gyventa pirmiau buvo ileistas Vokietijoje ir tik paskui Lietuvoje. Vilhelmina Bruni (Aldona Stakevi?ien?) skaitytojams pateik? meil?s roman?. Leidykla publikavo neskelbt? Vilijos ulcait?s eil?ra?i? knygel?.

Marija Aurin? Pavilionien? gvildeno XX amiaus Vakar? dramas. Maryt? Kuodyt? savo knyga Stebuklingieji akmenys susidom?jimu tauriaisiais akmenimis ukr?t? ne tik vis? Charibd?s kolektyv?, bet ir daug skaitytoj?. iltas atsiminim? knygas ileido Felicija Jakutyt? ir Goda Ferensien?. Savo pieini? ir tekst? album? ileido dailininkas Romas Orantas, pirmasis leidyklos ?vaizdio formuotojas ir enklo k?r?jas. Profesorius habilituotas daktaras Leonidas Melnikas pervelgia svarb? kult?ros istorijos puslap? Lietuvos yd? muzikin? paveld?.

Dr. Gintautas Daubaras paskelb? savo monografij? apie psichiatrijos problemas somatin?se gydymo ?staigose. Charibd? ileido KMUK vadovo prof. habil. Dr. Juozo Pundziaus sudaryt?, daugelio KMUK Chirurgijos klinikos gydytoj?, chirurg?, mokslinink? ir pedagog? parayt? Chirurgijos vadov?l? ir publikavo paties profesoriaus parayto Klinikinio pilvo tyrimo vadov?lio pataisyt? leidim?

 

Knygos paieka

Naujienos

Rengiamos

Šiuo metu šioje kategorijoje knygų nėra.